Wsparcie na ekspansję zagraniczną dla członków Krajowych Klastrów Kluczowych

5 marca br. PARP rozpocznie kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie można składać do 25 lipca 2019 r.

2019-02-08 10:35:19

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki mogą otrzymać nawet 8 mln zł na dofinansowanie projektów związanych z wprowadzaniem lub wzmocnieniem oferty  klastra lub jego członków na rynkach zagranicznych. W założeniach programu główny nacisk położono na: wspieranie internacjonalizacji produktów i usług zaawansowanych technologicznie, aktywizację członków klastrów za granicą poprzez tworzenie sieci kontaktów i umożliwianie wymiany wiedzy z partnerami zagranicznymi oraz zwiększenie widoczności klastrów na rynkach międzynarodowych.

Maksymalny poziom wsparcia to 80 proc., przy czym całkowita wartość projektu podlegającego dofinansowaniu nie może przekroczyć 10 mln zł.
O wsparcie mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych a za ich pośrednictwem członkowie Klastrów.
 
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach wydatków kwalifikowanych dla koordynatora można starać się o dofinasowanie kosztów:

 • administracyjnych i wynagrodzeń dla personelu biorącego udział w projekcie
 • usług eksperckich, w tym badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych
 • usług na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT
 • marketingu
 • zarządzania zapleczem klastra,
 • organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia
 • dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra można zaliczyć koszty:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych
 • udział w misjach gospodarczych
 • udział w targach w charakterze wystawcy
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • promocję marek i produktów.

 
Dofinansowanie można otrzymać także na udział w seminariach, kongresach i konferencjach oraz organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.
 
Krajowe Klastry Kluczowe to skupiska powiązanych podmiotów gospodarczych o jednolitej lub komplementarnej specjalizacji branżowej, które mają istotne znaczenie dla gospodarki kraju i charakteryzują się wysoką konkurencyjnością międzynarodową. Krajowe klastry kluczowe są identyfikowane m.in. w oparciu o kryteria dotyczące potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy członków klastra oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. Status klastra krajowego uzyskiwany jest w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z PARP.

(Źródło: PARP)

ZNAJDŹ NAS: