Jak przeprowadzić udane wdrożenie systemu WMS?

Odpowiednio dopasowany do potrzeb firmy system WMS pomaga efektywniej zarządzać gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie stoi na straży procesów zachodzących w magazynie, rejestrując wszelkie przemieszczenia towarów oraz podpowiadając czynności, jakie mają być w danym momencie wykonywane przez pracowników magazynu.

2018-10-03 15:39:32

Aby system WMS był rzeczywiście skuteczny, musi odzwierciedlać faktyczne potrzeby biznesowe użytkującego to rozwiązanie przedsiębiorstwa. Powinien też zapewniać ciągłość działania i bezawaryjną pracę. Dlatego tylko systematyczne i metodyczne podejście do takiego projektu może zagwarantować, że zakończy się on sukcesem. Wdrożenie systemu WMS powinno zostać podzielone na kilka etapów. Wśród najważniejszych faz procesu możemy wyróżnić: definicję projektu, analizę potrzeb, harmonogram, fizyczną implementację, testy, szkolenia, produkcyjne uruchomienie systemu, tzw. pierwszy okres eksploatacji i utrzymanie systemu po wdrożeniu. Etapy te można podzielić bardziej szczegółowo, np. według procesów lub modułów. Ponieważ wdrożenie wpłynie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego wydajność, przed rozpoczęciem procesu warto wyłonić kluczowych pracowników, którzy posiadają największe kompetencje merytoryczne w analizowanych zagadnieniach. Osoby te powinny brać aktywny udział w każdym z etapów projektu.

Zdefiniowanie problemów i celów

Przed wdrożeniem systemu WMS należy zdefiniować obszary wymagające usprawnienia, a następnie wskazać, w jaki sposób program może przyczynić się do ich poprawy. Warto tutaj określić zarówno bieżące problemy, jak i bardziej skomplikowane przeszkody, np. „wąskie gardła”. Na tym etapie definiujemy cele, które system ma zrealizować. Warto także przeprowadzić analizę ROI, aby oszacować potencjalny zwrot z inwestycji w nowe rozwiązanie klasy WMS.

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa pozwala zobrazować, jak system WMS będzie rozwiązywać zdefiniowane wcześniej problemy i realizować stawiane przed firmą cele. Dzięki niej możliwe są właściwe zaplanowanie procesów biznesowych i odpowiednia konfiguracja rozwiązania. Warto przy tym wziąć pod uwagę nie tylko bieżące potrzeby przedsiębiorstwa, ale i wymagania mogące dotyczyć najbliższych lat - jeśli nasz biznes się rozwinie.

Konfiguracja oraz testy

Po zakończeniu analizy dostawca systemu WMS przystępuje do prac dostosowujących rozwiązanie do potrzeb naszej firmy. Kolejny krok stanowi przekazanie programu do testów, w czasie których powinna zostać sprawdzona poprawność ww. konfiguracji procesów oraz sposobu funkcjonowania rozwiązania w naszym magazynie. Wykrycie ewentualnych problemów na tym etapie zmniejszy prawdopodobieństwo ich wystąpienia po produkcyjnym uruchomieniu systemu.

Szkolenia personelu

Wdrożenie nowego systemu WMS wymaga od pracowników przestawienia się z dotychczasowych metod pracy i przyzwyczajeń na nowe. Należy więc dobrze przeszkolić personel, aby zminimalizować problemy mogące rodzić się z niewiedzy, jak dany proces realizować podczas codziennej pracy z aplikacją.

Uruchomienie systemu

Po odbiorze systemu następuje moment jego uruchomienia produkcyjnego. Na tym etapie warto również skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców po stronie dostawcy programu WMS, aby praca tuż po wdrożeniu odbywała się w sposób płynny. W trakcie użytkowania bardzo cenne może być także wsparcie ze strony dostawcy w zakresie utrzymania aplikacji.

AUTOR: Piotr Kontek
szef Wydziału Modułów Magazynowych w Dziale Produkcji Systemów ERP w Asseco Business Solutions S.A.

Więcej informacji: www.softlab.com.pl/wms.

(Źródło: Asseco Business Solutions)

ZNAJDŹ NAS: