Nowe spojrzenie na umowy w świetle MSSF 16

Podmioty zaangażowane w szeroko pojętą branżę transportową muszą być świadome, że MSSF 16 dotknie wszystkie umowy zawierające jakąkolwiek formę leasingu, zmieniając sposób księgowania aktywów.

2018-01-03 17:19:54

Branża logistyczna stosuje najwięcej rozwiązań, które MSSF 16 zalicza do leasingu

Długoterminowy wynajem pojazdów, umowy czarteru na określony czas i inne ustalenia, które są szeroko stosowane w branży, zwykle wchodzą w zakres definicji leasingu. Badanie przeprowadzone przez PwC w 2015 r. wykazało, że średni wzrost zadłużenia w branży logistycznej wyniesie 24%, a średni wzrost EBITDA - 20%.

U leasingobiorców, historycznie, większość umów wynajmu pojazdów uznawano za leasing operacyjny i dlatego nie miały one żadnego odzwierciedlenia na bilansie najemców. Wynajem był zazwyczaj ujmowany w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres leasingu i klasyfikowany w całości jako koszty operacyjne. Zgodnie z nowym standardem kontrakty te zostaną ujęte w bilansie, a rozliczenie w rachunku wyników będzie musiało zostać podzielone na koszty operacyjne (amortyzacja) i koszty finansowe. Wpływ nowego standardu na sprawozdawczość finansową najemców jest zatem znaczący i może prowadzić do zmiany w ich zachowaniu podczas negocjowania nowych umów. Będzie to miało również wpływ na działalność armatorów i firm transportowych (leasingodawców).

W jaki sposób pod MSSF 16 traktować dotychczasowe rozwiązania najmu pojazdów? 

  • Wynajem pojazdów zazwyczaj spełnia nową definicję leasingu, ponieważ w ramach tych umów najemca kontroluje korzystanie z wynajmowanego pojazdu.
  • Wynajem całej floty pojazdów prawdopodobnie zawierać będzie zarówno leasing (tj. prawo do użytkowania pojazdów), jak i elementy usługi (tj. eksploatację i utrzymanie pojazdu przez jego właściciela). Leasingobiorca może zdecydować, aby nie wyodrębniać usług z leasingu i zamiast tego traktować całość umowy jako leasing.
  • Czartery rejsów nie spełniają prawdopodobnie nowej definicji leasingu, ponieważ czarterujący zazwyczaj nie ma prawa do kierowania użytkowaniem statku, tj. tego, w jaki sposób i w jakim celu statek jest używany.

Sprawdź, jak zakwalifikować poniższe umowy – czy jest to leasing w rozumieniu nowego standardu?

Umowa 1 - Użycie pojazdów

  • Umowa zapewnia spółce prawo do wyłącznego użycia 10 pojazdów na 5 lat. Umowa dotyczy konkretnych samochodów (określono typ, markę, numer rejestracyjny).
  • Spółka ustala kiedy, gdzie i które dobra są transportowane używając tych pojazdów (z wyjątkiem szczegółowych typów ładunku (np. wybuchowych), których spółka nie ma prawa transportować).
  • Tylko jeśli pojazd będzie potrzebował serwisu albo naprawy, dostawca jest zobowiązany do zastąpienia pojazdu tym samym typem.

Umowa 2 - Przewóz dóbr

  • Umowa wymaga, aby spółka przetransportowała specyficzną ilość dóbr poprzez użycie specyficznego typu pojazdów w zgodzie z ustalonym harmonogramem przez okres 5 lat.
  • Umowa ustala rodzaj / ilość dóbr oraz typ i liczbę używanych pojazdów.
  • Spółka ma dużą pulę podobnych pojazdów, które mogą być użyte, aby spełnić wymagania umowy; terminy dostaw są określane przez Spółkę, natomiast usługodawca podstawia te pojazdy, kierowane przez własnych kierowców, które w danej chwili są dostępne.

Producenci samolotów muszą być gotowi na konieczność dostosowania własnych modeli biznesowych do nowych potrzeb swoich klientów.

Choć nowy standard nie spowoduje żadnych znaczących różnic w rachunkowości producentów samolotów - leasingodawców, to mimo wszystko będą oni musieli zareagować na zmianę zachowania swoich klientów, wynikającą z wpływu MSSF 16 na najemców maszyn lotniczych. Linie lotnicze mogą chcieć nie tylko renegocjować umowy najmu, ale także zrezygnować w ogóle z transakcji leasingu zwrotnego - jeśli transakcje te miały na celu jedynie utrzymanie niskiej sumy bilansowej poprzez nie ujmowanie w niej wartości leasingowanych samolotów.

Linie lotnicze muszą patrzeć szerzej na zawierane umowy, a także na zewnętrzne otoczenie.

Linie lotnicze, jako leasingobiorcy, będą teraz zobowiązane do rozpoznawania prawie wszystkich umów leasingu w bilansie, w wyniku czego będą wykazywać istotne nowe aktywa i zobowiązania. To z kolei wpłynie na zaraportowane wskaźniki, takie jak wskaźnik zadłużenia, EBITDA (zwiększy się, ponieważ koszt wynajmu zostanie zastąpiony przez odsetki i amortyzację) oraz zwrot z inwestycji (ROCE).

Zmienność kursów walut będzie bardziej istotna dla linii lotniczych niż dotychczas. Kiedy bowiem zobowiązanie z tytułu leasingu zostanie ponownie przeliczone na każdy dzień sprawozdawczy, wszelkie zmiany będą księgowane na rachunku zysków i strat. Może to prowadzić do wzrostu zainteresowania leasingiem denominowanym w lokalnej walucie.

Zmiany mogą mieć wpływ nie tylko na leasing samolotów, ale również na inne umowy, takie jak leasing części zamiennych, wbudowany w umowy serwisowe lub umowy regulujące prawo do miejsca do lądowania.

(Źródło: Transport i logistyka)

ZNAJDŹ NAS: